UNDERHÅLL OCH GARANTI

UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR FENESTRA FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR
 
1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT FASTSTÄLLA UNDERHÅLLSBEHOVET
 
Behovet av underhåll för fönster och balkongdörrar beror på byggnaden de är monterade i, hur de används, utrymmets mikroklimat och vilka miljöförhållanden som råder i detta område, inklusive:
- kvaliteten för produkternas byggnadsdesign
- byggnadens höjd och form
- produkternas yttermått, öppningssystem och form
- av leverantören monterade tillvalsprodukter (t.ex. persienner, tilluftsventiler, lås, hållare etc)
- material som kunden monterat till produkterna eller nära produkterna (t.ex. gardiner, persienner, krukväxter, värmeelement etc)
- monteringsarbetenas kvalitet
- mikroklimat (temperatur och relativ luftfuktighet) i utrymmena, byggnadens värme- och ventilationssystem
- utrymmenas och byggnadens position i förhållande till vädersträcken
- var byggnaden är beläggen (t.ex. vid kusten, i inlandet)
- genomsnittlig utomhustemperatur och luftfuktighet, nederbördsmängd i området
- vindförhållanden, period och riktning
- takfötters vinkel och längd
- miljöförorening (t.ex. damm, avgaser, insekter)
- underhållsbehov fastställs genom regelbunden besiktning av produkterna
 
 
2. ÖPPNING OCH STÄNGNING AV RAMAR
 
OBS! De öppningsbara ramarnas gångjärn måste omedelbart justeras när deras fria rörelse är hindrad!
Klassificering av fönsterramar:
- ventilationsramar
- ramar som kan öppnas för tvätt***
- fasta ramar
Det rekommenderas att endast öppna ventilationsramar för extra ventilation av utrymmen. I händelse av kraftiga vindar eller regn eller snö ska ventilationsramarna inte öppnas.
Om ventilationsramens yta överskrider 1 m2 måste extra hållare användas för att hålla fönsterramen i önskat läge. Låt inte luftströmningen slå upp ramarna. När fönsterramen stängs måste man kontrollera att handtaget är i stängt läge. Detta säkerställer att alla ramens lås är stängda.
 
 
3. TVÄTTA GLASEN***
 
OBS! Öppna inte de ramar som är avsedda för att tvätta för att ventilera utrymmet!
Ramarna som öppnas för tvätt måste säkert fästas och, om nödvändigt, stödjas (fönster som är 1500mm och bredare).
Vid avbrott i eller avslutat arbete måste ramarna stängas och det måste kontrolleras att alla lås och spärrar avsedda för detta är låsta.
Endast rengöringsmedel avsedda för fönstertvätt ska användas och i enlighet med tillverkarens anvisningar. Vätska som rinner på ramar och hölje måste torkas. Efter utfört arbete måste ramarna stängas helt.
På fasta fönstertyper måste utvändiga ytor tvättas från utsidan med användning av en säker metod.
 
 
4. ANVÄNDNING AV TILLUFTSVENTILER (I STANDARDEN “BIOBE”)
 
OBS! När man bestämmer position för tilluftsventilens klaff, måste kraven beskrivna i dokumenten om byggnadens ventilationsdesign iakttas!
Justering av tilluftsventilens klaffar: Öppet läge = knoppar utåt, stängt = knoppar inåt. Om luftströmningen är otillräcklig måste dammfiltret och öppningen genom produktens hölje kontrolleras och, om nödvändigt, rengöras. För att göra detta ska man lossa fästskruvarna i ventilens stomme, klaffen, ventilens stomme och dammfiltret avlägsnas, filtret rengöras och ventilen ska återmonteras i fönsterkarmen i omvänd ordning.
 
 
5. PERSIENNER
 
Det rekommenderas att antingen ta bort persiennerna eller ha dem helt uppdragna vid tvätt av fönstren, underhåll etc. Lämpliga redskap ska användas för att avlägsna damm.
 
 
6. BYTE AV GLAS OCH FLERGLASENHETER
 
OBS! Det rekommenderas att beställa denna tjänst från ett glasmästeri eller kontakta tillverkaren!
 
 
7. DAMMTÄTNING OCH HUVUDTÄTNINGAR
 
En dammtätning av silikon (för primus och IOSU) sitter i spåret på ytterramen.
Tätningen fungerar när ytterglasets inre yta är torr eller torkar inom 2-3 timmar efter öppning vid kylig väderlek. Beroende på föroreningsgraden i området kan damm samlas på fönsterramen och även insekter kan finnas där.
Tätningarna mellan den inre ramen och glaset (MSE AL och fenix) kan kontrolleras genom att placera ett pappersark mellan dem och, efter att ha stängt ramen, dra pappersarket mot dig själv. När arket lätt kommer ut indikerar det att tätningen saknas; när det är svårt att dra ut arket fungerar tätningen. Den inre ramens gångjärn och lås måste justeras så att tätningen ligger an längs hela ramens omkrets. När tätningar skadas eller saknas måste de ersättas.
 
 
8. TRÄDELAR
 
Trädelarna för fönster av trä och aluminium ska besiktigas minst vart femte år.
Alkaliska rengöringsmedel ska användas för tvätt. Om man upptäcker defekter i lackering eller trä måste dessa repareras med ytbehandlingsmaterial avsedda för utomhusförhållanden. Det skadade området måste rengöras, spacklas och lackeras.
 
 
9. ALUMINIUMPROFILER
 
Aluminiumprofilernas lackering behöver regelbunden rengöring från damm, sot och miljöföroreningar minst vart femte år. För att undvika att lackeringen repas av dammpartiklar måste smutsiga aluminiumprofiler först rengöras med mycket vatten och tvättas med ett neutralt rengöringsmedel. För anodiserad ytbehandling ska man iaktta speciell omsorg så att inte sura eller alkaliska vätskor rinner på profilerna. Rengör aluminiumprofilernas dräneringshål minst en gång per år.
 
 
10. LÅS, YTBESLAG OCH GÅNGJÄRN
 
Smörj minst en gång per år med låsolja. För Fenix fönster måste rekommendationerna från leverantören av järnvarorna (Siegenia) följas. För IOU balkongdörrar måste lägeshållarens funktion kontrolleras.
Vi vill uppmärksamma dig på att när fönster och balkongdörrar används vid förhållanden som inte är normala (t.ex. fukt, ouppvärmda eller källarutrymmen, specialdesigner) ska fönstrens tillstånd kontrolleras oftare.
 
 
 
GARANTI
Två års garanti för material- och tillverkningsfel samt monteringsarbeten utförda av Fenestra AS.
Garantin omfattar inte defekter och fel orsakade av:
- inexakta uppgifter från kunden
- förvaring av produkter hos Fenestras förvaring längre än 30 dagar
- modifikation av dimensioner och form av konstruktionens öppningar och/eller monteringsmetoder för fönster/dörrar efter mätningar och koordinering av Fenestras representant
- sönderslagna glas, termostress och andra mekaniska skador
- utrymmen med överdriven fukt och utan uppvärmning och ventilation (kondensvatten på produkternas delar)
- installation av kunden eller på dennes uppdrag som inte överensstämmer med kraven
- ramarnas fria rörelser hindras på grund av instabilitet i väggens konstruktionselement
- ytdefekter på material som används i produkten (t.ex. repor, tryckskador) som har uppkommit efter godkännande av fraktsedeln eller godkänd arbetsrapport
- ofullständiga produkter efter godkännande av fraktsedeln eller godkänd arbetsrapport
- ignorering av kraven upptagna i monterings/underhållsanvisningarna.
Säljaren ska informeras skriftligt om defekter och/eller avvikelser som upptäcks vid mottagandet av produkterna (antal, fullständighet, dimensioner, indelningar, färgtoner, glasning, ytskador etc.) senast 7 dagar efter mottagandet av produkterna eller motsvarande anmärkningar ska göras på varornas fraktsedel eller godkänd arbetsrapport.
Klagomål inskickade senare än denna tidsfrist lämnas utan åtgärd.
OBS! Fenestra AS förbehåller sig rätten att modifiera monteringsmetoderna i enlighet med förhållandena för enskilda projekt för att säkerställa överensstämmelsen för arbetskvaliteten till byggrättsliga bestämmelser och god branschpraxis.
I händelse av frågor eller problem, vänligen kontakta omedelbart återförsäljaren av Fenestra AS produkter vilken har slutit avtalet med dig eller den kvalitetsansvarige.